Maximillian Smith

Name:  Maximillian Smith
Age: 25 
Born:Gothenburg, Sweden
Years with ON3P:  2 
Sponsors:  ON3P Skis
Skis:  Kartel 98, Jeffrey 114